Historik

Till din tjänst sedan 1914Stockholmradio 100 år

Visste du att Stockholmradio är äldre än 100 år?
Här följer några hållpunkter i vår historia.
 

 

   Sjöfartsverkets nya kustradiosystem, Frequentis, tas i bruk och därmed byts samtlig utrustning hos Stockholmradio från analog till datoriserad teknik.Det finns en mängd fördelar med det nya systemet. En ökad tillförlitlighet ger ökad sjösäkerhet och dessutom är Frequentis anpassat för en löpande utveckling av VHF-systemet framgent.

  Stockholmradio lanserar navigations-appen Seapilot, tillsammans med TrueHeading AB.

   NMSS – Nordic Maritime Services Stockholm AB blir nya namnet bakom Stockholmradio, då det Viamare-ägda företaget ombildas. Stockholmradio och Sjöassistans är fortsatt de starka varumärkena inom NMSS. Fokusering på sjölivet - alla flygrelaterade tjänster avyttras till Aviolinx AB. NMSS och hela kustradiocentralen samlokaliseras med Viamaregruppens huvudkontor inne i Stockholm.

   Stockholmradios Flygradiotjänst via kortvåg får ett uppsving när konkurrerande HF-stationer i bl.a. Storbritannien läggs ner pga olönsamhet.

   Stockholmradio flyttar in i nya lokaler i Nacka Strand. Nya tjänsten Stockholmradio AOCC lanseras (Air Operational Control Centre)

   1 maj. Stockholmradio lämnar Telia – övertas av Viamaregruppen. Nya ägare med nya visioner ger nytändning för fortsatt svensk kustradioverksamhet med fokus på service och trygghet.
- Karlskronaradio/SAA (militär kustradio) läggs ner

   Stockholmradios telegrafnyckel tystnar för gott 1 februari och en nära hundraårig epok avslutas. Passning av nödfrekvensen 500kHz för morsetelegrafi på långvåg har blivit överflödig.
- Tingstäderadio/SAE lägger ner sin kvarvarande civila & militära kustradioverksamhet

   Sjöassistansverksamheten fortsätter utvecklas – medlemsantalet passerar 10 000 och samarbetsavtal med branschföretag etableras.
- Maritex-systemet (telex via kortvågsradio) läggs ner.

   Stockholmradio lanserar en helt ny tjänst "Sjöassistans"
Det maritima radiosäkerhetssystemet GMDSS med bl.a. automatiserade larmsystem, blir internationell standard. Radiotelegrafisten ombord blir därmed överflödig (men används ännu en tid på fartyg från andra sidan Östersjön). Stockholmradio övergår från MRCC (Sjöräddningscentral) till MRSC (-undercentral) under Sjöfartsverkets huvudcentral (MRCC) i Göteborg.

   Stockholmradios första websida lanseras - www.stockholmradio.se

   Stockholmradio får ansvar för systemövervakning/kundtjänst för Telias Maritex-tjänst (radiotelex över HF-radio), en annan av Göteborgradios tidigare funktioner

   Göteborgradio läggs ner. Kvarvarande kustradiofunktioner överförs till Stockholmradio som med ett 50-tal fjärrstyrda basstationer längs hela kusten, blir Sveriges enda civila kustradiostation.
Sjöräddningsledningen för västkusten överförs till ny central (MRCC) i  Sjöfartsverkets egen regi.

   Stockholmradio omlokaliseras från Årstadal till Telias nya kontorskomplex i Nacka Strand. Det nya kustradionätet med centralväxel modell Garex tas i drift.

   Härnösand Radio läggs ner. Verksamheten tas över av Stockholmradio, inklusive sjöräddningsansvaret för hela Norrlandskusten.

   Televerket bolagiseras – blir Telia.

   Konkurrens i etern: GSM lanseras som ny mobiltelefoni-standard. Mobiltelefonen blir allt vanligare även för privat kommunikation båt-land.

   DSC (Digital Selective Calling) på MF tas i bruk första gången.
Kraftigt uppsving för flygradiotrafiken via Stockholmradio i samband med Gulfkriget.

   Nytt terminalbaserat datasystem (Infocoast) effektiviserar arbetet med kustradiostationernas kundregister och trafiklistor.

   Premiär för automatutsändningar av varningar/väder via Navtex-systemet (radiotelex långvåg 518khz).

   Konkurrens i etern: NMT 450 lanseras som mobiltelefoni-standard.

   Stockholmradio flyttar in från Stavsnäs till Årstadal (Televerkets Radiodivision).
Enköping Radio läggs ner och verksamheten övertas av Stockholmradio, som därmed börjar marknadsföra sin HF flygradiotjänst samt fast ”radiolänk” via kortvåg till bl.a. Kina, Vietnam och Indien.

   Konkurrens i etern: Satellitsystemet INMARSAT lanseras.

   Stockholmradio övertar sjöräddningsansvar från försvarets stationer Karlskrona Radio resp. Tingstäde Radio.

   VHF kanal 16 får officiell status som internationell nödkanal.

   Malmö Radio upphör – övertas av Stockholmradio. Basnät och sjöräddningsområde sträcks ned till Smygehuk.

   Automatiska radiotelexsystemet Maritex lanseras av Televerket Radio.

   Flygradiotjänsten på kortvåg startar vid Enköping Radio.

   Den första VHF-basstationen ch26 i Stavsnäs tas i bruk. Flyttas några år senare till högmasten i Nacka för bättre räckvidd.

   Stavsnäs Radio byter namn till Stockholmradio, samtidigt som föregångaren Vaxholm Radio (militär) läggs ner.

   Kustradiostationerna som sedan länge tagit ansvar för sjöräddningsledning, får officiell status som Sjöräddningscentraler.

   Televerket driftsätter Enköping Radio – fasta ”radiovior” över HF etableras mot andra kontinenter. Första proven inleds med radiokommunikation på VHF för sjöfarten.

   Stavsnäs radio/SDJ övertar Vaxholm Radios civila verksamhet.

   Radiotelefonitrafik med uppkoppling mot telefonnätet blir möjlig. Flera kustradiostationer öppnas. Härnösand Radio får signalen SAH, Boden Radio får SAI. Marinförvaltningen och Telegrafverket enas om uppdelning av stationerna: Karlskrona Radio och Tingstäde Radio övergår till Marinen, medan stationerna i Boden, Härnösand, Vaxholm, Karlsborg och Göteborg tillhör Telegrafverket.

   Stockholmradios föregångare – Vaxholm Radio öppnas för allmän korrespondens. Anropssignalen blir SAF.

   Stationen vid Nya Varvet i Göteborg överlämnas av Marinen till Kungl.Telegrafverket. Anropssignalen blir SAB.

   Marinen installerar 3 radiostationer för trafik via morsetelegrafi med sjöfarten: Vaxholm, Fårö och Karlskrona. Karlskrona Radio/SAA öppnar för allmän korrespondens.